សត្វឆ្មា

សត្វឆ្មា គឺជាសត្វស្រុកដែលមានជើងបួន ឬហៅថាសត្វពាហនៈស្រុក ឬម្យ៉ាងទៀតជាថនិកសត្វ​មំសាសី ដែលស៊ីសាច់ជាអាហារ។ វាមានរាងស្រដៀងនិងសត្វខ្លា ប៉ុន្តែមានទំហំនិងរូបរាងតូចជាង។ ប្រវត្តរបស់សត្វឆ្មា ជាសត្វចិញ្ចឹមដែលពេញនិយម ពីព្រោះថាសត្វនេះវាអាចចាប់សត្វកណ្តុរ ដែលជាសត្វចង្រៃនៅក្នុងផ្ទះបាន។ ខ្លះទៀតចូលចិត្តសត្វនេះ ព្រោះវាមានរោមទន់ ស្រស់ស្អាតគួរឪ្យចង់ចាប់កាន់ និងអង្អែល។ តាមគេហទំព័រជាច្រើនបានសរសេរថា សត្វឆ្មាមានប្រហែលរាប់ពាន់ក្បាលនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន តើសត្វនេះមានប្រភពមកពីណា? យោងតាមគេហទំព័រ the-cat-guide.com បានសរសេរថា ប្រវត្តសាស្ត្រនៃឆ្មាបានកើតមានឡើងនៅប្រទេសអេស៊ីប តាំងពី៤០០០ឆ្មាំមុនមកម្ល៉េះ ហើយពួកគេបានចាត់ទុកសត្វឆ្មាជាសត្វសាកសិទ្ធិសម្រាប់គោរពបូជា។ ចំណីរបស់សត្វឆ្មា វាស៊ីសាច់សត្វដ៏ទៃ បាយ សម្លរដែលមនុស្សបរិភោគបាន ជាអាហារ ព្រោះវាងាយនិងរស់នៅចុះសម្រុងនិងមនុស្សណាស់។ ឆ្មាខ្លះ វាតែងតែចាប់សត្វកណ្តុរសម្រាប់ជាអាហាររបស់វា ព្រោះគ្មានមនុស្សចិញ្ចឹម ចំណែកសត្វខ្លះទៀតវាស៊ីចំណីដែលគេធ្វើរួចជាស្រេចសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមក្នុងស្រុក។ ប្រភេទសត្វឆ្មា មានច្រើនប្រភេទស្រដៀងៗគ្នា ដូចជា ឆ្មារោមខ្លី (British Shorthair) ឆ្មាសៀម (Siamese cat) ឆ្មារោមវែង () ឆ្មាព្រៃស៊ីប៊ែរាន (Siberian cat) ។ល។ អ្នកអាចស្វែងរកប្រភេទឆ្មាច្រើនទៀតតាមរយះគេហទំព័រ Google.com។

ox

OX

Ox is type of male animal of a domesticated breed of female. Farmers are petting them to keep for produce milk or beef. Cows have four legs and a pair of horns. Their heights are between from 150-160cm, it is a normal height of cows. What do they eat? They are herbivores, it mean that they eat…

Zebra

A zebra is wild animal. It has hooves smaller than a horse’s. Zebras have stiff manes and large ears. They have stripes all over their body including on their mane. The zebra is a grazing animal and grass is its favorite food. Most zebras live on open grassland because this assures them of sufficient food.

Bull

Bull is a farm animal. Bull is a common term to describe the adult male species of the domestic cattle family. They have been beasts of burden since farming became part of civilization. They have always been referred to as animals of strength. A bull is color blind and the popular belief that red makes…

cow

សត្វគោ

សត្វគោ​​​ គឺជាសត្វពាហនៈស្រុកដែលមានជើងបួន​ គេប្រជាជនច្រើនចិញ្ចឹមសត្វនេះដើម្បីទឹមសម្រាប់ភ្ជួរស្រែចំការ​​ (គោឈ្មោល)​ ឬចិញ្ចឹមដើម្បីយកសាច់លក់​ ឬចិញ្ចឹមដើម្បីធ្វើជាមេបន្តពូជ​ (គោញី)។

bat

Bat

Bats are a kind of bird and found all around the world. There are hundreds of different species of bat, living in caves and forests, particularly in Asia such just in Thailand and Cambodia. Some species of bat are known to fly at strong heights, sometimes up to 3km above the ground. The bats senses…

duckling

Duckling

Duckling is a young duck, a small duck, a swimming bird usually having short legs. It is really cute and lovely. There are many colors on their body.

duck

Duck

Ducks are a kind of bird that have a small ability  to fly but can swim. They can live  around 20years and maximum of weight  2kg, length from 50 – 65 cm. Their height  almost the same with chicken.

chiken

Chiken

Chickens are a kind of bird that have a small ability  to fly.  There are two type of chicken, one is  a domesticated fowl and second is a jungle chicken. Some of countries have a different weight and  height.  For example, They are  short height  in Cambodia, and big in French.

cat

Cat

Cats are a domestic animal, which has four legs, front two legs and back two legs. They are a small carnivorous mammal with soft fur, a short nose, and retractile claws. They are also a kind of animal that eat rice and meat for food. They are a kind of pet and their size is bigger than…